تطبيق الهواتف الذكي ة

TAUAPP
L’App intelligente che comunica
con tutte le tue automazioni

TauApp ti permette di controllare la diagnostica della centrale direttamente dal tuo smartphone, cambiare i settaggi, effettuare la messa in funzione, salvare e duplicare le impostazioni, senza operare direttamente sul motore.

Se fuori piove, perché uscire per riparare il cancello?

 

.Chiara e intuitiva, TauApp comunica eventuali malfunzionamenti o anomalie del sistema permettendo così all’installatore un assistenza veloce e professionale anche da remoto.

Tutto in un’ App

.

L’app che configura, diagnostica e comunica con l’installatore!
Dimentica i manuali di istruzione e affidati a TauApp: il tuo lavoro sarà più facile e veloce!

Per utilizzare la TauApp sarà neccessario installare sulle centrali di comando il dispositivo di comunicazione T-WIFI a 2,4 GHz.

  punto fucsiaرعس ضرع بلط

   

  المهنة

   

  الجنسية

   

   

   

   

  أوافق على معالجة بياناتي الشخصية للغرض المشار إليه في المعلومات و طلب الأسعار.
  Privacy Policy سياسة الخصوصية

  الإشتراك في النشرة الإخباريةSìموافقNo لا